τι θα βρειτε εδω...

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα σημειώνουμε τα σφάλματα που εντοπίζουμε εμείς ή εσείς, οι αναγνώστες, στο βιβλίο. Στόχος μας είναι τα παροράματα να διορθωθούν στην πρώτη ανατύπωση του βιβλίου.
Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να μας στέλνουν ό,τι εντοπίζουν με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο roussosp@psych.uoa.gr ή στο ioantsaousis@psych.uoa.gr

Παροράματα/σφάλματα
Στη σελίδα 128, η εντολή του R για την ανάγνωση του αρχείου SPSS είναι: read.spss("chapter6_1.sav", to.data.frame=T)->ch6
Στη σελίδα 139, ο πρώτος τύπος της δεξιάς στήλης είναι: Τ = 10z + 50 = 10(-3,94) + 50 = 50 - 39,4 = 10,6
Στη σελίδα 165, στην ενότητα 8.3.1., ο μέσος όρος του πληθυσμού (μ) έχει πιθανότητες 95% να βρίσκεται μεταξύ 69,12 και 80,88
Στη σελίδα 180, ο τίτλος του Πίνακα 8.3 είναι: Μεγέθη επίδρασης για διάφορους τύπους αναλύσεων
Στη σελίδα 224, στον πίνακα της ενότητας 10.7.1, η σημείωση 2 (Τα δεδομένα πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή) δεν ισχύει
Στη σελίδα 293, στην αναφορά των αποτελεσμάτων, η τιμή του t είναι [t(670) = -4,35, p < 0,001] και η τιμή του Cohen's d είναι -0,35 και όχι -0,33
Στη σελίδα 311, στην αναφορά των αποτελεσμάτων, το μέγεθος της επίδρασης δεν είναι d αλλά (r = 0,59)
Στη σελίδα 333, στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 14.1.5, υπάρχουν δύο σφάλματα: α) η τιμή του ω τετράγωνο που δηλώνει μεγάλο μέγεθος επίδρασης είναι 0,14 και όχι 0,18, και β) η τιμή του ω τετράγωνο που υπολογίσαμε βάσει του τύπου, είναι 0,25 και όχι 0,18
Στη σελίδα 340, στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 14.1.7, τα αποτελέσματα των δύο συγκρίσεων είναι: [t(80)=-5,039, p<0,001 και t(80)=-2,200, p=0,031 αντίστοιχα]
Στη σελίδα 345, στον Πίνακα 14.2, η τυπική απόκλιση της συνθήκης του Επαίνου είναι 12,22 και όχι 11,95
Στη σελίδα 346, στη δεύτερη αράδα, η τιμή του F είναι 10,091 και όχι 10,196
Στη σελίδα 407, στη δεύτερη αράδα, η παράγραφος "Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, ... ως εξής:" πρέπει να διαγραφεί
Στη σελίδα 424, στην Εικόνα 16.2, η κατεύθυνση του βέλους που δηλώνει τη διαδρομή b είναι από τη διαμεσολαβητική μεταβλητή προς την εξαρτημένη μεταβλητή
Στη σελίδα 487, στο σχήμα Δ της Εικόνας 18.3, η ενδογενής μεταβλητή Υ2 εμφανίζεται -κακώς- δύο φορές. Το ορθό είναι ότι η ενδογενής μεταβλητή στο αριστερό τμήμα του σχήματος είναι Υ1
Στη σελίδα 489, στην ενότητα 18.1.4., στην 7η αράδα από το τέλος πρέπει να γράφει ... με το οποίο οι μεταβλητές της ανθεκτικότητας και της αυτοεκτίμησης θα οδηγούν σε αύξηση της αισιοδοξίας...
Στη σελίδα 501, στον τίτλο της Εικόνας 18.11, πρέπει να γράφει "... μοντέλο δομικών (και όχι δοκιμών) εξισώσεων."
Στη σελίδα 504, στην πρώτη παράγραφο της αριστερής στήλης, πρέπει να γράφει: "... Ιδανική τιμή για τον δείκτη SRMR είναι μια τιμή <0,05 αν και τιμές <0,08 κρίνονται ως ικανοποιητικές..."