τι θα βρειτε εδω...

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα σημειώνουμε τα σφάλματα που εντοπίζουμε εμείς ή εσείς, οι αναγνώστες, στο βιβλίο. Στόχος μας είναι τα παροράματα να διορθωθούν στην πρώτη ανατύπωση του βιβλίου.
Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να μας στέλνουν ό,τι εντοπίζουν με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο roussosp@psych.uoa.gr ή στο tsaousis@uoc.gr

Παροράματα/σφάλματα
Στη σελίδα 128, η εντολή του R για την ανάγνωση του αρχείου SPSS είναι: read.spss("chapter6_1.sav", to.data.frame=T)->ch6
Στη σελίδα 139, ο πρώτος τύπος της δεξιάς στήλης είναι: Τ = 10z + 50 = 10(-3,94) + 50 = 50 - 39,4 = 10,6
Στη σελίδα 180, ο τίτλος του Πίνακα 8.3 είναι: Μεγέθη επίδρασης για διάφορους τύπους αναλύσεων
Στη σελίδα 224, στον πίνακα της ενότητας 10.7.1, η σημείωση 2 (Τα δεδομένα πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή) δεν ισχύει
Στη σελίδα 293, στην αναφορά των αποτελεσμάτων, η τιμή του t είναι [t(670) = -4,35, p < 0,001] και η τιμή του Cohen's d είναι -0,35 και όχι -0,33
Στη σελίδα 311, στην αναφορά των αποτελεσμάτων, το μέγεθος της επίδρασης δεν είναι d αλλά (r = 0,59)
Στη σελίδα 333, στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 14.1.5, υπάρχουν δύο σφάλματα: α) η τιμή του ω τετράγωνο που δηλώνει μεγάλο μέγεθος επίδρασης είναι 0,14 και όχι 0,18, και β) η τιμή του ω τετράγωνο που υπολογίσαμε βάσει του τύπου, είναι 0,25 και όχι 0,18
Στη σελίδα 340, στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 14.1.7, τα αποτελέσματα των δύο συγκρίσεων είναι: [t(80)=-5,039, p<0,001 και t(80)=-2,200, p=0,031 αντίστοιχα]
Στη σελίδα 346, στη δεύτερη αράδα, η τιμή του F είναι 10,091 και όχι 10,196